Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. jednání k auditu

5. 10. 2007

Z podnětu poradkyně ministryně obrany - vedoucí projektového týmu k provedení komplexního auditu (VPTKA) se uskutečnilo jednání za účelem prvotního navázání kontaktů s představiteli odborových organizací (ČMOSA, SOS a SOV) v souvislosti s přípravou provedení komplexního auditu u MO a vybraných přímo podřízených organizačních útvarů včetně průřezových procesů.

Výběr z vystoupení VPTKA a předsedy prezidia SOV (PPSOV):

VPTKA seznámila odboráře se svojí úlohou realizovat v MO komplexní audit podle zpracované zadávací dokumentace. Konstatovala, že za velice důležitou považuje zpětnou vazbu zástupců odborových organizací k problematice komplexního auditu, jelikož odbory mohou informovat zaměstnance i po své linii a zdůraznila, že je na zástupcích odborových organizacích, jak tuto možnost využijí. Sdělila, že na ŠISu bude zřízena internetová stránka Audit-Reportu, který bude obsahovat aktuální informace o aktuálním průběhu komplexního auditu včetně archivace základních dokumentů souvisejících s komplexním auditem a navrhla odborovým organizacím možnost přispívat svými články do Audit-Reportu. Dále informovala o tom, že v současné době je komisí prováděn výběr firmy k dodávce služby k provedení komplexního auditu. Hovořila o možnosti se periodicky scházet jedenkrát měsíčně a předávat si informace o komplexním auditu.

PPSOV spolu se zástupci ČMOSA a SOS vyjádřil souhlas s periodickým konáním informačních schůzek a postěžoval si, že SOV se dozvídají informace příliš pozdě a že předcházející ministři - na rozdíl od současné paní ministryně - se s odboráři k jednáním scházeli.

VPTKA vzala tuto informaci na vědomí.

PPSOV podpořil návrh předsedy SOS na zřízení anonymních schránek, kam by mohli zaměstnanci vhazovat své dotazy k auditu a prezentovat své názory a vyjádřil obavu, že zaměstnanci se budou v rámci auditu obávat „říkat věci přímo“, a proto se přiklání k anonymitě šetření.

VPTKA prohlásila, že audit je, mimo jiné, o tom zjistit co zaměstnanci skutečně vykonávají za činnosti a jaké plní úkoly. Proto je jejich aktivní přístup nezbytný. Pasivita by v první řadě neprospěla objektivnímu hodnocení situace.

PPSOV zdůraznil, že je třeba vždy posuzovat jednotlivě každé auditované pracovní místo z hlediska toho, zda na něm nutně musí být zařazen voják z povolání nebo zda tutéž práci může vykonávat občanský zaměstnanec, což je nesporně ekonomičtější.

VPTKA sdělila, že je nutné, aby zaměstnanci s auditory hovořili, aby sběr informací byl co nejvěrohodnější. Odbory k tomu mohou napomoci, budou-li svým členům význam sběru úplných dat vysvětlovat.

PPSOV vyjádřil skepsi nad odstraněním duplicit, když bude auditováno pouze ministerstvo a vybrané PPÚZ. Jako příklad uvedl neprověření duplicit mezi činnostmi u SE MO a HFÚ MO nebo činnostmi u SPers MO a ŘPP. Jako další příklad možné duplicity uvedl činnosti vykonávané poradci jednotlivých náměstků, kteří dublují činnost jednotlivých sekcí a odborů podřízených náměstkům.

VPTKA sdělila, že audit není samoúčelná snaha způsobit personálu těžkosti, ale vše v organizaci zlepšit. Lidé však musí spolupracovat.

K dotazu předsedkyně ČMOSA, zda z auditu vyplynou kroky směřující k organizačním změnám VTPKA odvětila, že audit obecně přináší takové změny, které optimalizují činnosti, tedy obvykle i organizační změny.

PPSOV konstatoval, že jsme svědky nejen neustálé reorganizace, ale i vytváření účelových míst. Je-li třeba vytvořit účelové místo, na žádné audity se nečeká, dokonce se potom tomuto místu přepodřizují celé odbory nebo i sekce - jako příklad uvedl vytvoření funkce NMO-M.

VPTKA sdělila, že výsledkem auditu by mělo být zpracování analýzy vykonávaných činností a definovat příležitosti (možnosti) ke zlepšení. Měl by to být i záměr odborů.

PPSOV konstatoval, že rezort MO stále ještě nemá „stálý“ Organizační řád, ale má již několik let pouze Prozatímní organizační řád, který má třináct doplňků, což hovoří samo za sebe o tom, jak „smysluplně“ a permanentně provádíme organizační změny. A opětovně konstatoval, že se SOV rezort MO nejedná. Jako příklad uvedl druhý krok reformy, kdy jsou o něm SOV informovány až potom, co je materiál schválen, a to bez předchozího projednání. Zdůraznil, že s jejich odborovou organizací dosud nikdo nejednal ani o připravovaných organizačních, mobilizačních a dislokačních změnách vyplývajících ze 7., 8. a 9. doplňku k OMDZ a SOV proto zvažuje podání stížnosti k Státnímu úřadu inspekce práce na rezort MO za porušování zákoníku práce.

VPTKA zopakovala, že její místo na MO je jasně definováno. Není zde proto, aby nastavovala firemní kulturu, avšak proto, aby co nejlépe po odborné stránce zabezpečila provedení komplexního auditu. Požádala, aby odboráři nebrali audit s despektem „jako vždy“. Sílu vhledu externího auditora do MO musíme vidět v jeho nezávislosti. Když zaměstnanci s auditorem nebudou spolupracovat, pak tento dostane informace pouze od těch zaměstnanců, kteří je podat chtějí.

PPSOV podivil se nad tím, že průřezově budou auditovány pouze procesy související se služebním poměrem vojáků z povolání a nikoliv i procesy související s pracovním poměrem občanských zaměstnanců. Považuje tuto skutečnost, za obraz přístupu rezortu MO k občanským zaměstnancům.

VPTKA opětovně sdělila, jaká je její role, jako vedoucí projektového týmu k provedení komplexního auditu. Není oprávněna posuzovat návrhy odborových organizací v celé šíři spektra, tj. ty, které „jdou mimo“ komplexní audit.

PPSOV konstatoval, že má obavu, aby pod rouškou auditu, nebyla rušena místa občanských zaměstnanců nebo taková místa nebyla převedena ve prospěch vojáků. Konstatoval, že velkým problémem pro informovanost zaměstnanců je častá nefunkčnost ŠISu. Doporučil, aby informace o auditu byly současně zveřejňovány i na FISu.

K požadavku předsedy SOS o to, aby bylo odborovým organizacím sděleno, jak vybraná firma bude se zaměstnanci spolupracovat, VPTKA sdělila, že vybraná firma, v souladu se zadávací dokumentací, předloží metodický materiál (manuál), který bude řešit všechny aspekty činností, které s provedením komplexního auditu spojujeme. Tato informace bude předkládána prostřednictvím Audit-Reportu, jehož obsah je žádoucí průběžně sledovat.

Další schůzka byla dohodnuta na 2. listopadu 2007.